Algemene voorwaarden Old Amsterdam Cheese Store B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. A. Cheese Store: Old Amsterdam Cheese Store B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Damrak 62, 1012LM te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57058571.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie G.A. Cheese Store een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Wederverkoper: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die in het kader van de overeenkomst als wederverkoper van tickets optreedt.
 4. Partijen: de partijen bij de overeenkomst; G.A. Cheese Store en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Deelnemer: eenieder die feitelijk aan een door G.A. Cheese Store georganiseerde proeverij deelneemt, al dan niet tevens wederpartij.
 6. Overeenkomst: iedere tussen G.A. Cheese Store en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst die voorziet in:
  1. de aanschaf door de wederpartij (doorgaans een consument), rechtstreeks bij G.A. Cheese Store, van één of meer tickets voor deelname aan een bepaalde proeverij door de deelnemer(s); óf;
  2. de samenwerking tussen de wederverkoper en G.A. Cheese Store waarbij de wederpartij voor eigen rekening en risico tickets voor proeverijen verkoopt op vertoon waarvan deelnemers aan de betreffende proeverij kunnen deelnemen.
 7. Website: de website van G.A. Cheese Store, oldamsterdamcheesestore.com waarop tickets worden verkocht in het kader van overeenkomsten als bedoeld in het vorige lid onder a.
 8. Proeverij: de door G.A. Cheese Store georganiseerde wijn- en/of kaasproeverij op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek, waaraan de deelnemer deelneemt.
 9. Ticket: het toegangsbewijs waarmee de deelnemer toegang verkrijgt tot de proeverij.
 10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van G.A. Cheese Store en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval dienen partijen in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 3. | AANSCHAF VAN TICKETS RECHTSTREEKS BIJ G.A. CHEESE STORE (ART. 1.6a)

 1. Voor zolang de voorraad daarvan strekt, kunnen tickets via de website alsook op fysieke verkooplocaties worden aangeschaft. Het aanbod van tickets is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van tickets en toegangsplaatsen.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in een aanbod van G.A. Cheese Store, binden haar niet.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 komt de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.6a tot stand door aanbod en aanvaarding, doch onder voorbehoud dat de wederpartij voldoet aan alle voorwaarden die in of bij het aanbod zijn vermeld. Een aankoop van één of meerdere tickets via het bestelproces op de website, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, door G.A. Cheese Store zo spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigd.
 4. A. Cheese Store behoudt zich het recht voor de aankoop van een ticket onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst te annuleren indien zij daartoe genoodzaakt is ten gevolge van overboeking of overmacht. G.A. Cheese Store doet van een dergelijke annulering dan ook zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
 5. Na de aankoop van een ticket via de website, ontvangt de wederpartij het ticket op het door haar opgegeven e-mailadres.

Geen recht van ontbinding

Omdat de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.6a die via het bestelproces op de website tot stand komt, betreft het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en in de overeenkomst een bepaald tijdsbestek van nakoming is voorzien, zoals bedoeld in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek, komt het wettelijke recht van ontbinding niet aan de wederpartij toe. De aanschaf van tickets kan door de wederpartij niet worden geannuleerd.

Prijzen en betalingen

 1. Uiterlijk bij de aanschaf daarvan wordt de totaalprijs van de tickets vermeld, inclusief btw en overige kosten. Onder overige kosten worden niet verstaan de kosten die niet onlosmakelijk verbonden zijn met de toegang tot de proeverijlocatie, zoals parkeerkosten.
 2. Betaling van middels de website aan te schaffen tickets, geschiedt middels elektronische vooruitbetaling op de website, op de door G.A. Cheese Store voorgeschreven wijze. Betaling van tickets aan de kassa op de proeverijlocatie, dient contant te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. G.A. Cheese Store is niet eerder gehouden de tickets aan de wederpartij dan wel deelnemer te leveren dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.

ARTIKEL 4. | OVEREENKOMSTEN MET WEDERVERKOPERS (ART. 1.6b)

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de wederpartij die in het kader van de overeenkomst als wederverkoper optreedt (overeenkomst in de zin van artikel 1.6b) voor eigen rekening en risico zorg voor de vervaardiging van de e-tickets dan wel hard copy tickets, zoals deze door de wederpartij aan haar afnemers worden aangeboden en verkocht, waarbij de tickets ten minste de volgende elementen zullen bevatten:
  1. de vermelding van het bedrijfslogo van G.A. Cheese Store zoals deze door G.A. Cheese Store aan de wederpartij beschikbaar is gesteld, alsmede de naam “Old Amsterdam Cheese Store”;
  2. een duidelijke aanduiding van op welke soort proeverij de tickets betrekking hebben;
  3. op welke plaats, datum en tijd de betreffende proeverij plaatsvindt;
  4. de prijs van het ticket, inclusief btw;
  5. per ticket een unieke barcode, welke barcodes door G.A. Cheese Store aan de wederpartij beschikbaar zijn gesteld, dan wel onder nader door G.A. Cheese Store vooraf gestelde voorwaarden door de wederpartij zelf zijn vervaardigd.
 2. De wederpartij verkoopt de tickets voor eigen rekening en risico. Elk door de wederpartij te verkopen ticket dient op de daartoe door G.A. Cheese Store voorgeschreven wijze door de wederpartij te worden aangemeld in het reserveringssysteem van G.A. Cheese Store, dan wel per e-mail op het door G.A. Cheese Store op verzoek aan de wederpartij daartoe verstrekte e-mailadres. G.A. Cheese Store verbindt zich jegens de deelnemer niet eerder tot deelname aan de proeverij dan nadat G.A. Cheese Store de betreffende aanmelding middels het reserveringssysteem c.q. een e-mailbericht aan de wederpartij heeft bevestigd. De omstandigheid dat de aanmelding voor deelname op basis van een bepaald ticket, niet kan worden bevestigd als gevolg van niet beschikbaarheid van de proeverij, waaronder mede begrepen de omstandigheid dat de proeverij reeds was volgeboekt, komt voor risico van de wederpartij. Een aanmelding via het reserveringssysteem wordt doorgaans terstond bevestigd of afgewezen. Indien de wederpartij ervoor kiest om aanmeldingen per e-mail in te dienen, verstrijkt langere tijd tussen de aanmelding enerzijds en de bevestiging of afwijzing anderzijds. De wederpartij vrijwaart G.A. Cheese Store van alle aanspraken van derden, waaronder met name begrepen haar afnemers van tickets, gebaseerd op de stelling dat een door de wederpartij verkocht ticket voor de deelnemer geen aanspraak biedt op deelname aan de proeverij als gevolg van:
  1. het niet aanmelden door de wederpartij van het ticket conform het bepaalde in het voorgaande van dit lid; dan wel,
  2. onvoldoende beschikbaarheid van de proeverij reeds voordat de aanmelding door G.A. Cheese Store is bevestigd of afgewezen zoals hiervoor bedoeld.
 3. Annulering van aanmeldingen als bedoeld in het vorige lid is slechts mogelijk indien en voor zover zulks uitdrukkelijk door G.A. Cheese Store is vermeld. Indien en voor zover de wederpartij tickets retour neemt en terugbetaling aan haar afnemers toepast zonder dat de aanmeldingen kunnen worden geannuleerd, wordt desalniettemin de verkoopprijs van de tickets aan de wederpartij gefactureerd.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst met wederverkopers zoals bedoeld in artikel 1.6b wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege. Partijen kunnen de overeenkomst, al dan niet onder gewijzigde condities, uitdrukkelijk verlengen.

Facturering en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, factureert G.A. Cheese Store de wederpartij elke veertien dagen voor de door de wederpartij verkochte tickets, waarbij G.A. Cheese Store de wederpartij steeds een overzicht verstrekt van het aantal verkochte tickets. Het aantal verkochte tickets wordt volgens de administratie van G.A. Cheese Store vastgesteld.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij G.A. Cheese Store te zijn ingediend, bij gebreke waarvan alle aanspraken van de wederpartij ter zake komen te vervallen.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt omtrent de hoogte van factuurbedragen, schort dit de betalingsverplichtingen van de wederpartij nimmer op.
 4. Betalingen dienen te geschieden binnen de uitdrukkelijk overeengekomen betalingstermijn, op de door G.A. Cheese Store voorgeschreven wijze. Indien de betalingstermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN PROEVERIJEN DOOR G.A. CHEESE STORE

 1. G.A. Cheese Store is bevoegd een proeverij af te gelasten indien nakoming daarvan onmogelijk is door abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van G.A. Cheese Store intreden en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen, door G.A. Cheese Store niet konden worden vermeden.
 2. De wederpartij die één of meerdere tickets rechtstreeks bij G.A. Cheese Store heeft aangeschaft (art. 1.6a), heeft in geval van een afgelasting als bedoeld in het vorige lid recht op terugbetaling van de voor de tickets betaalde prijs, zonder dat G.A. Cheese Store gehouden is tot vergoeding van verdere schade. Terugbetaling geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen nadat G.A. Cheese Store de wederpartij mededeling heeft gedaan van de afgelasting.
 3. Door de wederpartij die als wederverkoper optreedt verkochte tickets worden niet in rekening gebracht indien en voor zover ter zake sprake is van een afgelasting als bedoeld in lid 1. G.A. Cheese Store is niet gehouden tot vergoeding van verdere schade.

ARTIKEL 6. | TOEGANG TOT DE PROEVERIJ

 1. Het ticket geeft de houder daarvan recht op toegang tot de proeverij. Slechts de houder van een geldig ticket die het ticket als eerste toont bij de entree, verkrijgt toegang tot de proeverij. G.A. Cheese Store mag ervan uitgaan dat de houder van een geldig ticket ook de rechthebbende daarop is. G.A. Cheese Store is niet gehouden ten aanzien van tickets nadere controle te verrichten. De deelnemer dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door G.A. Cheese Store verstrekte ticket.
 2. Het betreden van de proeverijlocatie en ruimten om en bij de proeverij, geschiedt voor eigen risico van de deelnemer.
 3. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft voor de duur van de op het ticket aangeduide proeverij (ca. een uur) recht op toegang tot die proeverij aan één persoon, tenzij anders is bepaald. In geval van e-tickets, dient de deelnemer het ticket aan de hand van zijn smartphone of een soortgelijk apparaat te tonen, bij gebreke waarvan een uitgeprint exemplaar van het e-ticket moet worden getoond.
 4. Op verzoek dient de deelnemer zijn ticket te tonen. G.A. Cheese Store behoudt zich het recht voor deelnemers de toegang tot de proeverij te ontzeggen of van de proeverij te (doen) verwijderen, indien de deelnemer het ticket niet kan tonen, alsook in geval dat ontzegging van de toegang of verwijdering van de proeverij nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens de proeverij. Door of namens de deelnemer die de toegang tot de proeverij is ontzegd of van de proeverij is verwijderd, kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie van betalingen of vergoeding van andere schade.

ARTIKEL 7. | HUISREGELS EN ORDEVOORSCHRIFTEN

 1. Voor de proeverij kunnen specifieke regels gelden ten aanzien van ordevoorschriften en huisregels, welke regels bij totstandkoming van de overeenkomst, dan wel ter plaatste kenbaar worden gemaakt.
 2. De deelnemer is verplicht zich te conformeren aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van G.A. Cheese Store, dienstdoend personeel en andere bevoegde personen of instanties.
 3. Bij overtreding van het bepaalde in het vorige lid, is G.A. Cheese Store gerechtigd de deelnemer onmiddellijk te (doen) verwijderen van de proeverijlocatie. Door of namens de deelnemer die de (verdere) toegang tot de proeverij is ontzegd of van de proeverij is verwijderd, kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie van betalingen of vergoeding van andere schade.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. G.A. Cheese Store zal ernaar streven het programma van de proeverij zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema uit te voeren. G.A. Cheese Store is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen van dat schema.
 2. G.A. Cheese Store kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal. Het betreden van de proeverijlocatie en ruimten om en bij de proeverij, geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Voor schade door de deelnemer geleden in enig verband met het bezoek aan de proeverijlocatie, waaronder mede begrepen diefstal van eigendommen van de deelnemer in de onbewaakte garderobe, is G.A. Cheese Store nimmer aansprakelijk.
 3. Indien G.A. Cheese Store ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid in beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst wat betreft de aanschaf van tickets, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van G.A. Cheese Store betrekking heeft. Indien het voorgaande van dit lid onder omstandigheden onredelijk bezwarend is, is de aansprakelijkheid van G.A. Cheese Store gemaximeerd tot € 500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor G.A. Cheese Store aansprakelijk mocht zijn, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens G.A. Cheese Store één jaar.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van G.A. Cheese Store.
 6. De wederpartij vrijwaart G.A. Cheese Store van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan G.A. Cheese Store toerekenbaar is.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst door G.A. Cheese Store, dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij G.A. Cheese Store.
 2. Bij G.A. Cheese Store ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen de partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.